studio

Aktualno┼Ťci

Premiery 2015

 

"Como Postolo" premiera 25 lipca 2015 r.

"Krawiec Pani Mani" premiera 04 grudnia 2015 r.


Como Postolo, czyli rzecz o ??w. Jakubie


Spektakl plenerowy z udzia??em publiczno??ci o ??w. Jakubie Apostole
Premiera odby??a si─? 25 lipca 2015 podczas Dni Jakubowych w L─?borku

 

Przedstawienie to stanowi uliczn─? akcj─? z udzia??em widzów maj─?c─? na celu przybli??enie historii ??ycia i dzia??alno??ci ??w. Jakuba Aposto??a oraz popularyzacj─? pielgrzymiego szlaku ??w. Jakuba – Camino de Santiago. Aktorzy odgrywaj─?cy role ??w. Jakuba oraz Anio??a wraz z publiczno??ci─? próbuj─?, na rozkaz z Nieba "nakr─?ci─? film" o ??yciu i drodze ??wi─?tego Jakuba Starszego.

Prezentuj─? kolejno najwa??niejsze wydarzenia z Jego ??ycia. Wszystko odbywa si─? w klimacie radosnej zabawy i improwizacji, nad którymi dominuje jednak refleksja towarzysz─?ca rozmy??laniu nad tajemnic─? ??wi─?to??ci. Dodatkow─? atrakcj─? jest atmosfera filmowego planu, gdzie ka??dy widz, uczestniktego teatralnego zdarzenia mo??e zosta─? na chwil─? aktorem lub co najmniej statyst─? wcielaj─?c si─? w postaci znane z Ewangelii. Pi─?kne prze??ycia i dobra wakacyjna zabawa gwarantowana (galeria wydarze??, autor zdj─?─?: Jerzy Kalinowski).

Ten spektakl - zdarzenie polecamy na wszelkie jakubowe ??wi─?ta: Dni Jakubowe, jarmarki, do??ynki, podczas których chcieliby??my przybli??y─? - w atrakcyjny i nietuzinkowy sposób - mieszka??com, pielgrzymom posta─? i Drog─? ??wi─?tego Jakuba, patrona ró??nych stanów i zawodów m.in. rybaków, pielgrzymów, aptekarzy, drogowców i wielu wielu innych.  

 

Historia Drogi ??w. Jakuba   (wg.Globtroter.pl)

"Dlaczego pielgrzymujemy, dlaczego decydujemy si─? pozostawi─? wszystko to, czym ??yli??my, co dotychczas by??o nam niezb─?dne? Po co wspó??czesnemu cz??owiekowi pielgrzymowanie? Decydujemy si─? ruszy─? w drog─?, by odnale??─? ??lady Boga, zagubiony sens ??ycia, rado??─? spotkania z drugim cz??owiekiem i swoje prawdziwe „ja"

Historia drogi ??w. Jakuba rozpoczyna si─? w roku 44 naszej ery, gdy ??mier─? m─?cze??sk─? przez ??ci─?cie g??owy poniós?? pierwszy z m─?czenników, ??wi─?ty Jakub Aposto??. Jego uczniowie zabrali szcz─?tki z Palestyny i udali si─? ??odzi─? na zachód, by w niezwyk??y sposób dotrze─? do zachodnich wybrze??y Pó??wyspu Iberyjskiego. Tutaj cia??o aposto??a zostaje pochowane, a jego grób zapomniany. Wed??ug przekazu po 8 wiekach, w roku 813 pustelnik lub pasterz imieniem Pelayo, zobaczy?? gwiazdy spadaj─?ce na wzgórze. Tam odnaleziono grób ??wi─?tego m─?czennika, a ku jego czci wzniesiono ko??ció??, wokó?? którego powsta??a osada zwana Como Postolo (Jakub Aposto??) lub Campus Stellae (Pole Gwiazdy), pó??niej przekszta??cone na Compostela

??w. Jakub zosta?? otoczony wielk─? czci─? i nazwany tytanem wiary. Sta?? si─? pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii. Za swego patrona uznali go podró??ni, sieroty, hospicja, szpitale oraz pielgrzymi, a Santiago de Compostela (??wi─?ty Jakub z Pola Gwiazd), obok Ziemi ??wi─?tej i Rzymu, sta??o si─? jednym z najcz─???ciej odwiedzanych sanktuariów chrze??cija??stwa. Pierwszym pielgrzymem, który uda?? si─? pieszo do grobu ??wi─?tego by?? Alfons II Cnotliwy, król Asturii. Wyruszaj─?c z Oviedo wyznaczy?? on pierwszy szlak pielgrzymkowy, znany dzi?? jako Camino Primitivo - Droga Pierwotna. W miar─? jak z odleg??ych cz─???ci Europy do Santiago zacz─?li nap??ywa─? pielgrzymi, utrwala??y si─? kolejne szlaki" Wi─?cej na ten temat TUTAJ:

 

 


 


Teater Krzik?Ć

 

Teater "Krzic?Ć"
Bolszewo 2014-2016

Galeria

 


 

 


KRAWIEC PANI MANI

 

Mamy przyjemno??─? przedstawi─? i poleci─? Pa??stwu nasz─? now─? propozycj─? teatraln─? dla m??odych widzów. Jest ni─? barwny - nie tylko kolorami - spektakl pt. "Krawiec Pani Mani". Tre??─?, forma, dynamiczna gra aktorska, pojawiaj─?ce si─? maski i lalki to spora atrakcja kolejnego autorskiego przedstawienia teatru Maszoperia, widowiska które zachwyci pewnie ca??e rodziny !

W??a??nie 4 grudnia 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie odby??a si─? prapremiera tego eksperymentu teatralnego dla dzieci i nie tylko  fotogaleria (autor: Dorota Wicka)

„Krawiec Pani Mani” to rzecz o krawcu i "niewolnikach mody" przedstawiona w formie zabawnej opowie??ci. Zaczyna si─? bardzo niewinnie gdy Pani Mania przynosi do krawca p??aszcz by ten jej uszy?? nowy. Krawiec z zapartym tchem, pracuje ca??─? noc by wyczarowa─? co?? pi─?knego, bo wiedzia??, ??e Mania to trudna klientka. Po paru dniach klientka przychodzi do pracowni. Ogl─?da swój nowy p??aszcz i z wielk─? krytyk─? oraz oburzeniem zwraca si─? do krawca. Awantura ucicha, gdy pani Mania dowiaduje si─?, ??e jej krawiec to nie taki zwyk??y krawiec, tylko... paryski projektant mody, a na jej p??aszczu powiewa jego logo!  

Przedstawienie pokazuje jakimi niewolnikami mody mog─? by─? ludzie, w jak specyficznym ??wiecie ??yj─?, w ??wiecie gdzie panuje przekonanie, ??e w??a??nie szata zdobi cz??owieka. Pocieszeniem jest to, ??e niektórym udaje si─? z tego ??wiata  "uciec". 

„Odkry??am, ??e to nie stroje ani najmodniejsza szata a po prostu serce moje
musi pi─?kne by─?... dla ??wiata !”

Odkrycie Pani Mani stanowi motto tej weso??ej i pouczaj─?cej opowie??ci teatralnej. Tytu??owa bohaterka – Pani Mania, przechodzi metamorfoz─? od osoby zapatrzonej w lustro i... w??asn─? szaf─?, do osoby, która patrzy sercem, patrzy na innych ludzi i chce si─? z nimi prawdziwie przyja??ni─?. Pomagaj─? jej w tym sprytne sztuczki m─?drego Krawca, postaci odzwierciedlaj─?cej takie cechy jak: pracowito??─?, dobro─?, rozs─?dek, ??agodno??─?. Ozdobione piosenkami i muzyk─? przedstawienie „Krawiec Pani Mani” w formie teatru lalki i aktora, nawi─?zuje tak??e do tradycyjnej dla teatru Maszoperia gry z widzem. To równie?? doskona??a i rozwijaj─?ca wyobra??ni─? m??odego widza zabawa, pozwalaj─?ca na odkrywanie teatru w otaczaj─?cej nas na co dzie?? materii i przestrzeni. Spektakl trwa ok. 50 minut. W przedstawieniu tym dzieci mog─? bra─? czynny udzia??.

To barwne, pouczaj─?ce przedstawienie na granicy eksperymentu... !

Wi─?cej informacji na temat przedstawienia, galeri─? zdj─?─?, znajdziecie wkrótce Pa??stwo na tej stronie internetowej tutaj. Zapraszamy równie?? do kontaktu bezpo??redniego lub telefonicznego nt. warunków organizacyjnych i realizacji przedstawienia.

       
                                                                                           KONTAKT 

maszoperia@interia.pl

tel. 503 684 294

 

Serdecznie polecamy !!!

 


V Kaszubskie Maszoperie Teatralne Gdynia 2017

V KASZUBSKIE MASZOPERIE TEATRALNE
Dom Rzemios??a - Gdynia 2017
Sekcja artystyczna Cechu Rzemios??a w Gdyni zaprasza ponownie w niedziel─? 3 - go wrze??nia 2017 r. o godz. 16.00 na kolejne ju?? przedstawienie teatru Maszoperia w ramach V Kaszubskich Maszoperii Teatralnych. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc poszkodowanym przez sierpniow─? nawa??nic─? na Kaszubach. "Hulaj dusza!" czyli... "Co?? za co??" to opowie??─? o cz??owiekuw wymiarze wieczno??ci, o jego przysz??ym losie i obecnych nami─?tno??ciach. W sposób zabawny, czasem przekorny przedstawienie nawi─?zuje do "Fausta" J.W. Goethego i "Pani Twardowskiej" A. Mickiewicza. Widowisko zaskakuje ciekawymi pomys??ami artystycznymi, pobudzaj─?cymi do refleksji nad kondycj─? moraln─? wspó??czesnego cz??owieka. W swej tre??ci nie pozbawione jest odniesie?? do naszej dzisiejszej rzeczywisto??ci spo??ecznej. Ca??o??─? zrealizowana w zabawnej formie muzycznego komiksu teatralnego. Artysta malarz, jedna z postaci przedstawienia to rozdarty wewn─?trznie, rozgoryczony ??yciem cz??owiek, pragn─?cy poznania tego, co jest niedost─?pne dla zwyk??ego ??miertelnika. W jego spotkaniu z postaci─? kusiciela dramat ten zamienia si─? w komedi─? pe??n─? zaskakuj─?cych sytuacji i niespodzianek z udzia??em widzów! Organizatorzy i wykonawcy przedstawienia przeznacz─? ca??y dochód na pomoc osobom poszkodowanym w wielkiej nawa??nicy, która zniszczy??a m.in. dobytek wieli ludzi, drogi i ca??e po??acie lasów na Kaszubach. Rozmiary tej tragedii s─? niewyobra??alne
dla tych, którzy tam nie byli. Zapraszamy wi─?c bardzo serdecznie wszystkich pragn─?cych w??─?czy─? si─? w akcj─? pomocy poprzez zakup biletów (20 z??) lub odebranie zaprosze?? na nasze przedstawienie.
Uwaga: bilety i zaproszenia mo??na naby─? zarówno za ni??sz─? jak i wy??sz─? cen─? czyli wed??ug mo??liwo??ci ka??dego widza.
Przedstawienie odb─?dzie si─? na tzw. scenie podwórkowej teatru (parking Dom Rzemios??a, Gdynia ul. 10 Lutego 33, wej??cie bram─? od ul. 3 Maja)
Nie b─?d?? oboj─?tny! Sp─?dzaj czas przyjemnie i po??ytecznie! Zapro?? swoich znajomych! Liczymy na Ciebie!

Wi─?cej informacji oraz galeria tutaj:

https://www.facebook.com/pg/teatr.maszoperia/photos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/teatr.maszoperia/

Informacje:
teatr Maszoperia
tel. 503 684 294, 732309687

Zapraszaj─?
Cech Rzemios??a w Gdyni
Patron V Kaszubskich Maszoperii Teatralnych
oraz
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Gdynia
Wspó??praca organizacyjna


Zaj─?cia teatralne dla os??b 55+
 
Polecamy Zaj─?cia teatralne z elementami arteterapii !

Zupe??nie now─? propozycj─? zaj─?─? dla osób 55+ w nowym roku zaj─?─? przygotowa??a Fundacja FLY - UTW w Gdyni, w której imieniu zapraszamy na zaj─?cia teatralne z elementami arteterapii - prowadzone przez Ludwika Lubie??skiego- polegaj─?ce m.in. nadzia??aniach teatralnych m.in. na grupowej improwizacji teatralnej rozwijaj─?cej wyobra??ni─? i ekspresj─? ka??dego cz??owieka oraz kreuj─?cej relacje mi─?dzyludzkie. Stopniowo zwracaj─? uwag─? na kryj─?cy si─? w nich element akcji, ekspresji ruchu i koncentracji,na zagadnienia pos??ugiwania si─? g??osem, wyra??aniem uczu─? i nastrojów. Dla uczestników b─?d─? to robocze spotkania w poszukiwaniu w??asnych ??rodków wyrazu, w??asnego ruchu i ekspresji, a nie nauka aktorstwa.
Praktyczne zaj─?cia odbywaj─? si─? w ka??dy pi─?tek w godzinach 15.30 - 17.00
Informacje dodatkowe: tel. 732-309-687, 503-684-294
Zapisy prowadzi biuro fundacji w Gdyni, ul. ??wi─?toja??ska 36/2
(I pi─?tro nad Pizza Hut, wej??cie obok Biedronki)
 
kontakt:
biuro@fundacjafly.pl
tel.: 693-99-60-88; 517-38-38-28
(od poniedzia??ku do pi─?tku w godz. 9.00 - 19.00).
 
Dzwo??cie i przychod??cie do Fundacji FLY!
Czekamy od poniedzia??ku do pi─?tku. Ilo??─? miejsc ograniczona.
Wi─?cej na:
 

Studio Praktyk Teatralnych zaprasza!

Zapraszamy osoby doros??e - m??odsze i starsze - do udzia??u w zaj─?ciach i praktykach teatralnych, które tym razem nie b─?d─? typow─? nauk─? sztuki aktorskiej, a raczej stan─? si─? poszukiwaniem teatru w sobie i... w ??wiecie. Uczestnicy zapoznaj─? si─? m.in. z grupowymi dzia??aniami improwizacyjnymi poszerzaj─?cymi wyobra??ni─? i ekspresj─? nie tylko t─? teatraln─?, co w po??─?czeniu z prac─? nad g??osem i tekstem gwarantuje wszystkim sporo rado??ci i satysfakcji.

Studio Praktyk Teatralnych to zaj─?cia teatralne dla zainteresowanych aktywno??ci─? w poszukiwaniu i kszta??towaniu w??asnej osobowo??ci, wspieraniu odwagi twórczej, odkrywaniu wewn─?trznego pi─?kna...

Dla zainteresowanych szersz─? wspó??prac─? z naszym teatrem powy??sze praktyczne zaj─?cia zako??cz─? si─? wspólnym stworzeniem autorskiego przedstawienia. Pierwsze spotkanie odb─?dzie si─? w siedzibie teatru Maszoperia w poniedzia??ek 6 - go listopada 2017 roku o godz. 17.00
Kolejne zaj─?cia zaplanowano w ka??dy poniedzia??ek do ko??ca roku szkolnego 2016/17.

Informacje dodatkowe: tel. 503684294, 732309687
lub e-mail: maszoperia.art@interia.com

 
 
 

Wykonanie strony www: X 2012 r strony internetowe
┬ę2007-2011 - M.Lubie┼äski