studio

Teatr a nie narkotyki
warsztaty teatralne dla szkół średnich
opracowanie i realizacja: Ludwik Lubieński

Teatr a nie narkotyki to nazwa warsztatów teatralnych prowadzonych w roku 2005 w Tczewie przez Ludwika Lubieńskiego z grupą 15 osób ze szkół średnich /15-18 lat/. Pierwsza część miała formę 5 - cio dniowego obozu integracyjno - artystycznego poza miejscem zamieszkania (stworzenie swoistego organizmu z osób pochodzących z różnych środowisk, z różnym doświadczeniem życiowym), druga to kilkutygodniowe zajęcia zmierzające do realizacji przedstawienia teatralnego. Poprzez praktykę odgrywania ról i możliwość ich zmian oraz związanych z nimi własnych scenariuszy, uczestnicy podjęli pracę nad uświadamianiem sobie, przeżywaniem i zmianą wzorców i ról życiowych. Stworzone przez grupę godzinne przedstawienie zaprezentowano w środowisku rówieśników i pedagogów innych szkół w mieście i powiecie.

Teatr jako metoda pracy z młodzieżą posiada szczególne cechy profilaktyki np. uzależnień, przemocy w rodzinie, agresji w środowisku rówieśniczym itp. Metoda ta odpowiednio realizowana np. poprzez warsztaty teatralne, dramę lub realizację przedstawień własnych może wyzwolić proces twórczej przemiany mającej w sobie moc odmienienia naszego życia, która pozwala spojrzeć na świat z innej niż dotychczas perspektywy i wydobyć z nas siłę niezbędną do dokonania nowych wyborów

Galeria:"Zajęcia o charakterze teatralnym, drama itp. wymagają od uczestników aktywności umysłu, ciała, emocji i ducha. W sferze wyobrażonych doświadczeń odgrywamy role innych osób i przeżywamy różne sytuacje, dzięki czemu wzrasta nasza świadomość samych siebie, innych ludzi oraz świata, w którym żyjemy. Możemy przez to powołać możliwość rozstrzygania dylematów moralnych, wyrażania uczuć, rozwijania kreatywności młodego człowieka, poznawania nowych idei i dróg życiowych. Zajęcia teatralne w dużym stopniu wymagają od uczestników interakcji przez co wspomagają proces społeczny różnych grup młodzieży szkolnej, środowiskowej itp. Pracując bowiem z innymi, tworząc sztukę teatralną rozwijamy umiejętności kontaktu z ludźmi, budujemy związki oparte na zaufaniu, wzajemnym wsparciu, uczciwości i zrozumieniu. Zyskujemy też wgląd w samych siebie. Wreszcie, pokazując szerszej społeczności stworzone przez uczestników własne przedstawienie teatralne, wyrażamy własne opinie na forum publicznym, angażując się aktywnie w społeczną debatę i wywierając wpływ na otaczająca nas rzeczywistość. Teatr ma niezwykłą zdolność przemieniania naszego wnętrza, całej grupy oraz społeczeństwa w ogóle - właśnie dlatego jest skutecznym i odpowiednim medium do pracy z młodymi ludźmi" Zwracamy jednak uwagę, że przy tym charakterze zajęć jak i grupy wiekowej uczestników tworzenie przedstawienia teatralnego i jego powtarzanie nie może jednak stanowić zasadniczego celu projektowanego zadania. Proces odkrywania swojego teatru na różne sposoby, uczenie się jego elementów są bowiem ważniejsze od produktu czyli samego przedstawienia i jego pokazu.

"Coraz większe tempo przemian społecznych, nieograniczona siła ludzkiej ciekawości to gwarancja nowej wiedzy i nowych technologii, a to czy za jakiś czas młodzi ludzie staną się tylko mikroprocesorami wielkiego bezdusznego komputera zależy od naszych zdolności przewidywania oraz obecnej siły humanistycznych wartości. Improwizacja, wyobraźnia i współdziałanie to umiejętności, których będziemy potrzebować coraz bardziej i coraz więcej. Właśnie one stanowią trzon twórczych działań teatralnych. Są one kwintesencją ludzkiej natury i ewolucyjnego pędu do zabawy, tworzenia i dzielenia się z innymi. A jednak we współczesnym systemie edukacji coraz to bardziej instrumentalnym, indywidualistycznym i nastawionym na współzawodnictwo, stawia się sobie za cel jedynie wąską specjalizację zawodową, a nie zaspokajanie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych ludzkich potrzeb, w tym także potrzeby współdziałania"

Tak więc przedstawiona powyżej informacja /motywacja/ uświadamia nam, że wprowadzenie praktyk teatralnych do zająć profilaktycznych z młodzieżą to jedna z najważniejszych i najskuteczniejszych metod społeczno-wychowawczego oddziaływania na rozwój osobowości młodego człowieka.

Wykonanie strony www: X 2012 r strony internetowe
©2007-2011 - M.Lubieński